મણકો

મણકો

Circular

શૈક્ષણિક વર્ષઃ૨૦૨૧-૨૨માં LL.B. અભ્યાસક્રમમાં વિદ્યાર્થીઓના પ્રવેશ બાબત.

Circular

સ્પોર્ટ્સ મિટીંગમાં ઉપસ્થિત રહેવા બાબત

Circular

તા.૨૩.૧૧.૨૦૨૧ થી શરૂ થતી યુ.જી. સેમ.-૫ ની પરીક્ષાના પરીક્ષા કેન્દ્રોની યાદી તેમજ U.G. Sem.-5 Examination Time Table

Circular

વિદ્યાર્થીઓને માર્કશીટમા તેમ જ ડિગ્રી સર્ટિફીકેટમા નામ સુધારણા બાબત

Circular

જાહેરનામું-03_જુલાઈ-2021

Circular

જાહેરનામું-04_ઓગષ્ટ-2021

Circular

એમ.એસ.ડબ્લ્યુ. સેમ. ૨ અને ૪ ની માર્કશીટ મેળવી લેવા બાબત

Circular

પરીક્ષા કેન્દ્ર દ્વારા પરીક્ષાની સ્ટેશનરીનો હિસાબ નિભાવવા બાબત

Circular

બી.એડ્. સેમ-૨ કોર્ષનાં પુનમૂલ્યાંકનનું પરિણામ જાહેર કરવા બાબત

Circular

M.Sc. (Mathematics) Sem-3 Practical Exam Time Table October-2021

Circular

M.Sc. (Physics) Sem-3 Practical Exam Time Table October-2021

Circular

M.A. (Home Science) Sem-3 Practical Exam Time Table October-2021

Circular

"ખાદી ફોર નેશન - ખાદી ફોર ફેશન" અંતર્ગત શિક્ષણ સાથે જોડાયેલ તમામ લોકોને વ્યકિતગત/સામૂહિક રીતે ખાદી પહેરવા બાબત

Circular

M.Sc.(I.T.) Sem-3 Practical Exam Time Table October-2021

Circular

આગામી સમયમાં યોજાનાર F.Y./S.Y.M.B.B.S તેમજ S.Y./T.Y.B.H.M.S. કોર્ષના પરીક્ષા ફોર્મની ઓનલાઇન એન્ટ્રી શરૂ કરવા બાબત

Circular

પરીક્ષા દરમ્યાન CCTV કેમેરા મોનીટરીંગ બાબત

Circular

તા.૨૫.૧૦.૨૦૨૧ થી શરૂ થનાર પી.જી. સેમ.-૩ ની પરીક્ષામાં ઈન્ટર્નલ (થીયરી તેમજ પ્રાયોગીક) માર્કસની એન્ટ્રી શરૂ કરવા બાબત

Circular

જે વિદ્યાર્થીઓ પદવી પ્રમાણપત્ર Degree Certificate મેળવવા માટેના ફોર્મ ભરવાથી વંચિત રહી ગયેલ છે તેવા વિદ્યાર્થીઓ માટે કોલેજ દ્વારા ઓનલાઇન એન્ટ્રી બાબત

Circular

પી.જી. સેમ-૨ અને સેમ-૪ કોર્ષના પુનમૂલ્યાંકનનું પરિણામ જાહેર કરવા બાબત

Circular

કોપી કેસ હાજર સુનાવણી બાબત

Tender Notice No. 01/2021
E-Tender for Stationery/Consumables Items